Turnusy rehabilitacyjne

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie PFRON wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, które mogą mieć różnorodny charakter: usprawniająco-rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy i sportowy, szkoleniowy, psychoterapeutyczny, rozwijający zainteresowanie i uzdolnienia, a także nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Cieszyn

Od 14 do 28 marca mieszkańcy powiatu cieszyńskiego będą mogli składać wnioski dotyczące dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Wnioski przyjmować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, które informuje, że nie wszyscy chętni mają szansę takie wsparcie otrzymać.

– Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2018, wyżej wymienione zadanie będzie realizowane w ograniczonym zakresie. Tym samym dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego nie otrzymają osoby, które posiadają lekki stopień niepełnosprawności, trzecią grupę inwalidzką, są mieszkańcami domów pomocy społecznej, a w przypadku niewystarczającej wysokości środków również te osoby, które otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie w roku poprzednim czyli 2017 – informuje PCPR w Cieszynie.

Ważna wiadomość: wnioski złożone przed 14 marca zostaną odesłane do wnioskodawców, a wnioski złożone po 28 marca nie będą rozpatrywane.

Żywiec

Ze względu na znaczny niedobór środków, decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach postanowiono objąć osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowaniem postanowiono objąć także osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie  o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystające z dofinansowania w ostatnich 4 latach oraz nieobjęte opieką instytucjonalną.

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018 roku będą wydawane od dnia 19 marca 2018 r. (druk wniosku do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej).

Wnioski można będzie składać od 21 marca 2018 r. i będą przyjmowane aż do wyczerpania środków z PFRON.

Bielsko-Biała

Mieszkańcy Bielska-Białej starający się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego powinni dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniać kryterium dochodowe: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Druki wniosków można pobrać i złożyć w Dziale Rehabilitacji Społecznej ul. Plac Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Powiat Bielski

Niepełnosprawni mieszkańcy gmin powiatu bielskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu. Szczegółowe zasady składania wniosku można znaleźć na stronie: www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *